Agenda

/
31

Wiert vum Owend: Christiane

31 März | Vun 17:00 bis 01:00
07 Apr

Wiert vum Owend: Netty an Alain

07 April | Vun 17:00 bis 01:00
14 Apr

Wiert vum Owend: Edmée a Pascale S.

14 April | Vun 17:00 bis 01:00
21 Apr

Wiert vum Owend: Thérèse, Annick a Mireille

21 April | Vun 17:00 bis 01:00
28 Apr

Wiert vum Owend: Laura a Rafael

28 April | Vun 17:00 bis 01:00